Hodowcy · Ogłoszenia · Sklepy · Strona główna · Lecznice · Newsletters · Kontakt

 HODOWCY
 · psy
 · koty

 OGŁOSZENIA DRONE
 - gratis !!!

 · kupię / sprzedam
 · oddam w dobre ręce

DODAJ OGŁOSZENIE

 SKLEPY
 LECZNICE

Pamiętaj
o szczepieniach !

 HOTELE
 CIEKAWE STRONY
 ·galeria zdjęć
 PRAWA ZWIERZĄT
 ZOO
 SCHRONISKA

NAPISZ DO NAS...

PRAWA ZWIERZĄT

powrót

Ustawa o Ochronie Zwierząt 

USTAWA
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt.
(Tekst jednolity)

Rozdział 6 
Zwierzęta wolno żyjące (dzikie) 

Art. 21. 
Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 33a ust. 1. 

Art. 22. 
1. Pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok wymaga zezwolenia wojewody właściwego ze względu na miejsce wykonywania eksponatów.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się, jeżeli zwłoki zwierząt będą preparowane wyłącznie w celu naukowym, dydaktycznym lub edukacyjnym. 
3. W zezwoleniu ustala się warunki i sposób pozyskiwania zwierząt, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii starosty właściwego ze względu na miejsce pozyskiwania tych zwierząt. 
4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do zwierząt wolno żyjących (dzikich), których pozyskiwanie regulują odrębne przepisy. 
5. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się a wydane cofa, jeżeli:
1) zachodzi uzasadniona potrzeba ochrony zasobów genetycznych, 
2) przemawiają za tym względy sanitarne. 

Art. 22a. 
Pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok tych zwierząt wymaga zgody wojewody właściwego ze względu na miejsce tworzenia takiej kolekcji. 

Art. 23.
 (skreślony) 

do góry