Kim jest i jakie obowiązki ma zarządca nieruchomości?

Nie dla każdego jest jasne, kim jest i za co tak naprawdę odpowiada zarządca nieruchomości. Czy można zwrócić się do niego z każdym problemem dotyczącym nieruchomości? Jakie obowiązki na nim ciążą i czego może wymagać od lokatorów? Sprawdźmy, jak w rozumieniu prawa, brzmią odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Kto może zostać zarządcą nieruchomości?

O stanowisku zarządcy nieruchomości http://www.pmgpartner.pl/zarzadzanie-nieruchomosciami-warszawa-wola.php możemy poczytać w artykule 185 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.). Ustawa podlegała na przestrzeni lat sporym zmianom. Do 2014 roku zarządcą nieruchomości mogły zostać tylko osoby lub podmioty, które zdobyły państwową licencję zawodową zarządcy nieruchomości, jednak od roku 2014 nie ma już takiego wymogu. Nie oznacza to jednak, że potencjalni kandydaci na to stanowisko muszą się uczyć zawodu sami. Organizacje zrzeszające pośredników nieruchomości prowadzą opracowany przez siebie program szkoleń, po których ukończeniu wystawiane są licencje lub zaświadczenia potwierdzające nabytą wiedzę. Liberalizacja przepisów spowodowała, że stanowisko zarządcy nieruchomości stało się wyjątkowo popularną i zarazem intratną posadą.

Objęcie posady opiera się na umowie z właścicielem nieruchomości, wspólnotą mieszkaniową, lub innym podmiotem, który posiada na własność nieruchomość. Zarządcą może zostać osoba, bądź wyspecjalizowana firma, która obowiązkowo musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością. Zarządca nieruchomości powinien charakteryzować się wysokim poczuciem etyki zawodowej, odpowiedzialnością za powierzone mienie i zadania, uczciwością, rzetelnością, oraz dobrą organizacją pracy.

Umowa między zarządcą a właścicielem nieruchomości

Umowa o zarządzanie nieruchomością zawierana pomiędzy jej właścicielem a zarządcą powinna mieć formę pisemną, lub elektroniczną z podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Dokument ten odzwierciedla oczekiwania właściciela nieruchomości w zakresie nałożonych na zarządcę zadań i powinien zawierać w szczególności:

 • dane zarządcy i właściciela,
 • oświadczenie zarządcy o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
 • dane z księgi wieczystej nieruchomości,
 • ilość obiektów podlegających zarządcy,
 • wyszczególnienie wszystkich obowiązków nakładanych na zarządcę,
 • określenie zakresu kompetencji,
 • informację, że zarządca będzie ponosił odpowiedzialność za nieruchomość zgodnie z przepisami prawa,
 • akapit o obowiązku zachowania tajemnicy służbowej,
 • informację o konieczności prowadzenia pełnej dokumentacji rozliczeniowej oraz dokumentacji dotyczącej sprawowania opieki nad obiektami,
 • zamiar nałożenia konieczności sporządzenia całorocznego sprawozdania finansowego,
 • mechanizmy kontrolne i sankcje,
 • wysokość wynagrodzenia wypłacanego zarządcy.

Obowiązki zarządcy nieruchomości

Obowiązki, jakie wykonuje zarządca nieruchomości http://www.pmgpartner.pl/kontakt.php, opierają się przede wszystkim na racjonalnej kompleksowej gospodarce ekonomicznej i finansowej powierzoną nieruchomością. Do kluczowych zadań zarządcy zaliczamy:

 • obowiązki związane z reprezentowaniem właściciela przed organami administracji państwowej,
 • odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymywanie czystości na terenie nieruchomości i w jej otoczeniu,
 • kontrolę stanu technicznego budynków, a także wszystkich zamontowanych instalacji oraz urządzeń,
 • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji księgowej, technicznej i pozostałej związanej z eksploatacją nieruchomości,
 • zapewnienie bieżącej konserwacji i modernizacji obiektów, garaży, ulic i ścieżek wchodzących w skład nieruchomości,
 • sprawne usuwanie awarii,
 • zawieranie najkorzystniejszych dla właściciela nieruchomości umów związanych z mediami, pracami remontowymi,
 • obsługa finansowa nieruchomości włącznie z opłaceniem podatków, rozliczeniem z urzędem, windykacją należności, obsługą konta bankowego,
 • organizacja zebrań wspólnoty mieszkaniowej.

Dobra organizacja pracy zarządcy kluczem do sukcesu

Zarządca nieruchomości powinien być bardzo dobrze zorganizowany. Ogrom obowiązków wynikających z gospodarowania nieruchomością wymaga rzetelnie prowadzonego terminarza. Aby współpraca pomiędzy zarządcą a lokatorami układała się bezproblemowo, konieczna jest łatwość w komunikacji. Dobrym sposobem na to, aby lokatorzy na bieżąco informowali o ważnych kwestiach, jest ustalenie konkretnych dni i godzin przyjmowania interesantów przez zarządcę. Idąc z duchem czasu, można do celu komunikacji użyć także adresu mailowego, lub formularza albo czatu na stronie internetowej zarządcy. Lokatorzy mogą wnosić do zarządcy nieruchomości o rozważenie montażu monitoringu, zainstalowania podjazdu dla osób niepełnosprawnych, czy usunięcie uciążliwej awarii. Stały kontakt pomiędzy zarządcą i mieszkańcami zdecydowanie ułatwi sprawne rozpatrywanie wniosków. Dobrym pomysłem jest również uruchomienie numeru telefonu, pod którym lokatorzy będą mogli przez całą dobę zgłaszać bieżące usterki i sprawy, które uznają za pilne.